Privacyverklaring

Privacy

Privacy Statement

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, verwerkt Maxframes persoonsgegevens. In dit privacy statement staat welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen. Maxframes. houdt zich daarbij aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Algemeen:

1. Met (potentiele) opdrachtgevers kunnen communiceren, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan informatie- of offerteverzoeken.
2. De overeengekomen dienst uit te kunnen voeren.
3. Om de door stakeholders gevraagde inlichtingen te verstrekken en op alle vragen te kunnen reageren.
4. Om te voldoen aan op Maxframes rustende wet- en regelgeving.

Specifiek, bijvoorbeeld:

5. Website: wij gebruiken cookies om enerzijds te analyseren hoe vaak de website Maxframes.nl wordt bezocht. Anderzijds houden we de website Maxframes.nl daarmee veilig en bereikbaar.
6. Wij gebruiken mailadressen van personen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrieven om hen te informeren over onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Maxframes bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

1. IP-adressen van website bezoekers worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 30 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen. En worden ze ook alleen daarvoor bekeken.
2. Lezers van de nieuwsbrieven, kunnen zich onderin de nieuwsbrief direct uitschrijven waarna het emailadres automatisch vernietigd wordt.

Beveiliging

Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Gegevens worden daartoe opgeslagen op beveiligde servers van Maxframes. Maxframes heeft daarnaast maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken.

Geheimhouding

Medewerkers van Maxframes zijn contractueel gebonden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens. Informatie is geclassificeerd, en alleen daartoe bevoegde medewerkers hebben toegang tot informatie. Over de wijze van omgang met vertrouwelijke informatie zijn medewerkers geïnstrueerd. Eventuele bij de uitvoering of ondersteuning van de dienst betrokken derden zijn eveneens contractueel gebonden aan geheimhouding en – waar van toepassing – aan nadere instructie.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze gegeven zijn. Maxframes verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten of als de politie het verplicht persoonsgegevens af te geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Recht op inzage van persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp) zijn geldend. Daarnaast kan verzet aangetekend worden tegen het gebruik van gegevens door een mail te sturen naar bob@maxframes.nl. Op alle schriftelijke verzoeken via bob@maxframes.nl zal Maxframes binnen 2 weken reageren. Verwijdering gebeurt binnen een maand na afronding van de laatste opdracht/dienstverlening of zoveel eerder als mogelijk, uitgezonderd financiële informatie die volgens de wetten van de Belastingdienst bewaard worden.

Afsluiting

MAxframes kan deze Privacy Statement wijzigen. De laatste versie staat op haar website. Dit Privacy Statement is geschreven op 01.05.2019