Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MAX FRAMES Nieuweweg 8 2033 DK
Haarlem
Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten waarbij Max Frames goederen en/of diensten van welke aard ook aan derden,
hierna: ‘Opdrachtgever’ levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze
voorwaarden zijn omschreven.
2. Deze algemene voorwaarden bestaat uit een algemeen hoofdstuk (artikelen 1 tot en met 13)
dat steeds van toepassing op alle door Max Frames te leveren goederen en/of diensten en drie
bijzondere aanvullende hoofdstukken, die afhankelijk van de door Max Frames geleverde
goederen en/of diensten steeds als aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Er is een
bijzonder aanvullend hoofdstuk ter zake de levering van goederen en/of diensten door Max
Frames op het terrein van Grafische- en aanverwante producten (artikelen 14 tot en met 23), een
bijzonder aanvullend hoofdstuk voor de levering van goederen en/of diensten door Max Frames
op het gebied van Automatisering, ICT en aanverwante zaken (artikelen 24 tot en met 32) en tot
slot een bijzonder aanvullend hoofdstuk ter zake de levering door Max Frames van diensten op
het gebied van web hosting (artikelen 33 tot en met 41).
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
5. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
6. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2: Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Max Frames opdracht heeft gegeven
tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
2. Max Frames: de rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een
aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
3. Informatiedragers : magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere
middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of
verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en
ander in de meest ruime betekenis van het woord;
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Max Frames niet tot het sluiten van een
overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van Max Frames zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen
worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen
een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtgever gedaan
voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de
aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
3. Een herroeping door Max Frames, gedaan binnen veertien dagen na aanvaarding door
opdrachtgever, geldt tussen partijen als ‘onverwijld’ in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW.
Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Max Frames met de
uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Max Frames ontstane
schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Max Frames geleden verliezen
en gederfde winst en in elk geval de kosten die Max Frames reeds ter voorbereiding heeft
gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen,
ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven van grafische- en
aanverwante producten als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 19 is niet mogelijk.
Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid
opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders opgegeven.
2. De prijs die Max Frames voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt
uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van
de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een
evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande
aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke
inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en
gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen
prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de
overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de
prijs respectievelijk de
wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.
Artikel 6: Prijswijzigingen
1. In publicaties aangegeven prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde
worden gewijzigd.
2. Max |Frames is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van
de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de
kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst
nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen,
van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging
van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke
wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander
vergelijkbaar zijn.
3. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen,
ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden,
ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of
producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Max Frames tot meer
werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook
buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de
aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de
overeengekomen prijs.
4. Max Frames is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de
prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen
specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de
ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Max Frazal
binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de
door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen
prestatie afwijkt.
Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de
overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich
op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel
contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de
opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Max Frames is vereist.
2. Max Frames is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van
het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor
de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities,
gehouden op eerste verzoek van Max Frames zekerheid te stellen voor de voldoening van de
krachtens de overeenkomst aan Max Frames te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten
behoorlijk gedekt is en dat Max Frames daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een
eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Max Frames tot een
voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de
vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over
dit bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Max Frames is bevoegd een twaalfde deel
van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de
opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het
verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding
van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten
voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld
op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 150,00. Tevens is
opdrachtgever de kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien opdrachtgever wordt
veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.
6. Indien er goede grond bestaat dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen,
is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Max Frames terstond genoegzame en in de
door Max Frames gewenste vorm zekerheid te stellen.
Artikel 8: Termijn van levering
1. Alle door Max Frames genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op
grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Max Frames bekend
waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een
genoemde (leverings)termijn brengt Projectcolor niet in verzuim. Max Frames is niet gebonden
aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na
het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
2. Max Frames is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn als partijen een
wijziging van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van de specificaties) zijn overeengekomen.
3. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg
treden.
4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Max Frames , gehouden al
datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Max Frames
mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Max
Frames , het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 3 van artikel 6 en met
betrekking tot de levering van goederen en/of diensten op het terrein van grafische- en
aanverwante producten met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel 17 en de leden 1
en 2 van artikel 23 van deze algemene voorwaarden.
5. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3
van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend
en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Max Frames
nodig is. Max Frames is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten,
bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim
heeft hersteld. Daarna zal Max Frames de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn
uitvoeren.
Artikel 9: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering
van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Max Frames niet, niet juist, niet
tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een
door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door
middel van enig technisch middel zoals, bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke
transmissiemedia.
Artikel 10: Overmacht
1. Tekortkomingen van Max Frames in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem
worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de
overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van Max Frames in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Max
Frames toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of tot schadevergoeding.Onder overmacht wordt mede verstaan; oorlog,
mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, wegblokkades, vervoerstakingen en
andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de
levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere
middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen,
uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van
overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet
of grove schuld van hulppersonen, het niet beschikbaar zijn van voor de uitvoering van een
opdracht of voor de goede werking benodigde apparatuur of telecommunicatieverbindingen, het
niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers die door opdrachtgever aan
Max Frames zijn voorgeschreven evenals gebreken in zaken, materialen en programmatuur
waarvan het gebruik in de uitvoering van de opdracht aan Max Frames is voorgeschreven door
opdrachtgever.
3. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen voortduurt, heeft elk der partijen het
recht de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen, met afrekening van hetgeen
tot dan toe is gepresteerd en zonder dat partijen overigens recht hebben op schadevergoeding
op grond van de ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Project uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is
beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding
staat tot de overeengekomen prijs.
2. Max Frames is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of
nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Max Frames is voorts niet aansprakelijk voor schade en indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen in de vorm van omzetderving of
verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. Max Frames is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever
ontvangen en door Max Frames te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of
producten, indien de opdrachtgever Max Frames niet uiterlijk bij het aangaan van de
overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of
producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de
toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien Max Frames ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met
de opdrachtgever c.q. deze algemene leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een
derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en Max
Frames alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
6. De totale aansprakelijkheid van Max Frames wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw) verminderd met verstrekte
kortingen. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 50.000,-.
7. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, wordt de bedongen prijs gelijk gesteld
met de vergoeding die opdrachtgever verschuldigd was gedurende een periode van zes
maanden voorafgaand aan de toerekenbare tekortkoming.
8. De aansprakelijkheid van Max Frames wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Max Frames onverwijld en
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn tot zuivering van de
tekortkoming, en
Max Frames ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft
schieten.
9. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Max Frames in staat is adequaat te reageren.
Artikel 12: Rechtskeuze; Geschillen
1. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is.
2. Geschillen welke mochten ontstaan tussen Max Frames en opdrachtgever worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem, tenzij partijen in gezamenlijk overleg
besluiten om een minnelijke oplossing in het geschil aan de hand van mediation te beproeven.
Artikel 13: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen Max Frames en de opdrachtgever wordt beheerst door het
Nederlandse recht.
Hoofdstuk II: Aanvullende voorwaarden voor Grafische- en
aanverwante producten
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene
voorwaarden telkens van toepassing indien Max Frames producten en/of diensten op het gebied
van grafische- en aanverwante producten levert/verleent.
Artikel 14: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Max Frames zijn
bedrijf uitoefent.
2. Max Frames is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van
de krachtens de overeenkomst door Max Frames te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook
zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na
eerste verzoek van Max Frames bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is
overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door Max Frames aan de opdrachtgever geschiedt onder
voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5. Alle aan opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Max Frames, totdat alle
bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te
leveren producten of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle bedragen bedoeld in artikel 7,
waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Max Frames zijn voldaan.
6. Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan
het eigendomsvoorbehoud van Max Frames mogen verkopen en doorleveren voor zover dat
gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien opdrachtgever
(mede) uit door Max Frames geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die
zaak slechts voor Max Frames en houdt opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Max
Frames totdat opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft
voldaan; Max Frames heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door
opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
7. Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen
onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en
volledig betaalt.
8. Max Frames kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken,
producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten
van de dienstverlening van Max Frames onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting
tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan Max Frames verschuldigde bedragen betaald heeft.
9. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van
de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds
het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door
middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig
technisch middel. Het aannemen van zaken van Max Frames door de vervoerder, geldt als
bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het
ontvangstbewijs blijkt.
10. Projectcolor is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is
overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de
opdrachtgever.
Artikel 15: Risico
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van
opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
Artikel 16: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Max
Frames de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Max Frames er
terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever
dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14
dagen na aflevering.
2. Max Frames is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een
eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de
opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit
artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar
kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment
waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Max Frames voor de
opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van Max Frames geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de
opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 17: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Max Frames
ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en
deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Max Frames terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Max Frames de
aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Projectcolor is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn
gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen
prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze
proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 18: Afwijkingen
1. tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij
of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor
afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe
betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering
moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking
genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een
ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien
zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
§ oplage tot 20.000 eenheden: 10%
§ oplage van 20.000 en meer: 5%
§ Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en
kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het
meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk
verrekend.
5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen
van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de
tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van
Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Max Frames ter inzage. Max
Frames zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.
6. Afwijkingen in de overige door Max Frames gebruikte materialen en halffabricaten die zijn
toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking
hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis
aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Projectcolor ter inzage. Max Frames zal
de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
Artikel 19: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake niet
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door
opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een
jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6
maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die
regelmatig verschijnt.
3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de
vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede
werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of
met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken